5b52ec52ddf730841117c3a0894b7fb4.jpg

LR Prezidentų vardinių stipendijų reglamentas

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kandidatų į Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko vardines stipendijas (toliau – LR Prezidentų vardines stipendijas) atrankai Lietuvos mokslų akademiją (toliau – LMA) įpareigoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. kovo 21 d. nutarimas nr. 310 „Dėl Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko vardinių stipendijų įsteigimo“.

2. LR Prezidentų vardinių stipendijų tikslas – pagerbti Lietuvos Respublikos Prezidentus, skatinti studentus siekti labai gerų studijų rezultatų, aktyviai dalyvauti mokslinėje, meninėje  ir visuomeninėje veikloje.

3. LR Prezidentų vardinės stipendijos skiriamos talentingiems, ypač pasižymintiems studijose, mokslinėje ir (arba) meninėje veikloje valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios studijų pakopų ir vientisųjų studijų studentams. Jas kasmet skiria švietimo ir mokslo ministras.

4. LR Prezidentų vardinių stipendijų nuostatai ir jų skyrimo tvarka patvirtinta minėtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 310.

5. Iš kiekvienai studijų sričiai planuojamų LR Prezidentų vardinių stipendijų skiriama:
5.1. Po vieną stipendiją skiriama koleginių studijų studentui;
5.2. Po 2 – pirmosios pakopos universitetinių arba vientisųjų studijų (trečiojo arba ketvirtojo kursų) studentams;
5.3. Po 2 – magistrantūros arba vientisųjų studijų (penktojo arba šeštojo kursų) studentams.

6. LR Prezidentų vardinės stipendijos pirmosios studijų pakopos studentams skiriamos pradedant penktuoju, magistrantūros studijų studentams – trečiuoju studijų semestru. Vientisųjų studijų studentams 5 bazinės socialinės išmokos dydžių per mėnesį stipendijos skiriamos penktuoju, 7 bazinės socialinės išmokos dydžių per mėnesį stipendijos – devintuoju studijų semestru.

7. LR Prezidentų vardinių stipendijų konkursui pateiktas paraiškas vertina LMA prezidiumo patvirtintos atrankos komisijos (toliau – komisijos), kurių sudėtį siūlo atitinkami mokslų skyriai pagal kuruojamas mokslų sritis:
7.1. Antano Smetonos vardinių stipendijų (humanitarinių mokslų studijų sričiai bei meno studijų sričiai) – Humanitarinių, socialinių mokslų skyrius;
7.2. Aleksandro Stulginskio vardinių stipendijų  (fizinių mokslų studijų sričiai) – Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius;
7.3. Kazio Griniaus vardinių stipendijų (biomedicinos mokslų studijų sričiai) – Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius;
7.4. Jono Žemaičio vardinių stipendijų  (technologijos mokslų studijų sričiai) – Technikos mokslų skyrius;
7.5. Algirdo Brazausko vardinių stipendijų (socialinių mokslų studijų sričiai) – Humanitarinių, socialinių mokslų skyrius.

8. Komisijos susideda ne mažiau kaip iš 5 narių: Komisijos pirmininko, Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Komisijos narių.  

9. Komisijas ir jų sudėtį tvirtina ir prireikus keičia LMA prezidiumas.

10. Komisijų sudėtis tvirtinama vieneriems metams.

11. Kandidatų į LR Prezidentų vardines stipendijas atrankos rezultatus tvirtina LMA prezidiumas.

II. PARAIŠKŲ PATEIKIMO KONKURSUI BENDRIEJI REIKALAVIMAI

12. LR Prezidentų vardinėms stipendijoms valstybinės aukštosios mokyklos privalo pateikti:
12.1. Kandidatų į vardinę stipendiją sąrašą;
12.2. Atrinktų kandidatų teikimą, kuriame nurodomi kandidato paskutinių dviejų semestrų studijų rezultatai, kandidato studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos įvertinimas, kuriuo pažymimi ypač geri studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos rezultatai, studento dalyvavimas konkursuose, ekspedicijose, studentų mokslinės praktikos projektuose, visuomeninėje veikloje (pasirašo fakulteto dekanas/katedros vedėjas/atsakingas asmuo ir rašoma ant įstaigos blanko kiekvienam studentui atskirai);
12.3. Kiekviena aukštoji mokykla gali pateikti ne daugiau kaip 4 kandidatus iš kiekvienos studijų srities;
12.4. Kandidatų į LR Prezidentų vardines stipendijas sąrašus ir dokumentus apie kiekvieną kandidatą Lietuvos mokslų akademijai kasmet visos valstybinės aukštosios mokyklos gali teikti iki gegužės 1 dienos.

13. Aukštosios mokyklos atrinkti kandidatai LMA svetainėje paraiškų registravimo sistemoje užpildo paraiškos formą;  

13.1. Prie paraiškos kandidatas pateikia studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos pasiekimus pagrindžiančius dokumentus.

III. ATRANKOS KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

14. Komisijai vadovauja pirmininkas, o jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas.

15. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai.

16. Komisijos sprendimai įforminami Komisijos posėdžių protokolais.

17. Komisijos pirmininkas:
17.1. Planuoja ir organizuoja Komisijos darbą;
17.2. Šaukia Komisijos posėdžius, jiems pirmininkauja, sudaro posėdžių darbotvarkę;
17.3. Pasirašo Komisijos posėdžių protokolus, kitus dokumentus, susijusius su jos veikla.

18. Komisijos posėdžiai uždari.

19. Komisijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Komisijos narių.

20. Komisijos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, privalo apie tai pranešti Komisijos pirmininkui.

21. Komisija savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais ir patvirtintu Komisijos darbo reglamentu.

22. Komisijos posėdžių protokolai yra konfidenciali Komisijos medžiaga. LR Prezidentų vardinių stipendijų konkursų dokumentai saugomi LMA archyve.

IV. ATRANKOS KOMISIJŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO PAGRINDINĖS NUOSTATOS

23. Vertindama LR Prezidentų vardinėms stipendijoms pateiktas paraiškas Komisija turi atsižvelgti į kandidato paskutinių dviejų semestrų studijų rezultatus, kandidato studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos įvertinimą, studento dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, studentų mokslinės praktikos projektuose, visuomeninėje veikloje.

24. LR Prezidentų vardinių stipendijų konkursams aukštųjų mokyklų pateikti dokumentai svarstomi Komisijos posėdžiuose. Su gautomis paraiškomis komisijos narius supažindina Komisijos pirmininkas ar jo pavedimu Komisijos narys.

25. Komisijos sprendimas dėl kandidatų atrankos į LR Prezidentų vardines stipendijas priimamas atviru balsavimu baigiamajame Komisijos posėdyje jos darbo reglamento nustatyta tvarka.

26. Sprendimus dėl atrinktų kandidatų į LR Prezidentų vardines stipendijas Komisija priima iki birželio 1 dienos.

27. Komisijos sprendimus dėl atrinktų kandidatų į LR Prezidentų vardines stipendijas tvirtina LMA prezidiumas.

28. Lietuvos mokslų akademija siūlymus dėl atrinktų kandidatų į LR Prezidentų vardines stipendijas kasmet iki birželio 15 dienos teikia LR švietimo ir mokslo ministrui.


Patvirtinta: Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo 2012 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 12
Taisymai patvirtinti LMA prezidiumo 2014 m. kovo 25 d. protokolu Nr.7 ir 2015 m. kovo 31 d. protokolu Nr. 6

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin