5b52ec52ddf730841117c3a0894b7fb4.jpg

Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų konkurso nuostatai

PATVIRTINTA
Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo 2014 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 36, patikslinta 2015 m. spalio 6 d., 2016 m. sausio 6 d.

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS ORGANIZUOJAMO JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ IR DOKTORANTŲ MOKSLINIŲ DARBŲ KONKURSO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos mokslų akademija (toliau – LMA), siekdama skatinti jaunųjų mokslininkų ir doktorantų kūrybinį aktyvumą, kasmet organizuoja Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkursą. Šio Jaunųjų mokslininkų mokslinių ir doktorantų darbų konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja teikiamų mokslinių darbų pateikimo bendruosius reikalavimus, jų ekspertizės tvarką, konkurso vertinimo komisijų sudarymo tvarką, komisijų darbo organizavimą, darbų vertinimo kriterijus, konkurso nugalėtojų nustatymo tvarką.
2. LMA skelbia Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkursą ir skiria 10 premijų pagal šias mokslų sritis:
2.1. Humanitariniai ir socialiniai mokslai – 2 premijos;
2.2. Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai – 2 premijos;
2.3. Biologijos, medicinos ir geomokslai – 2 premijos;
2.4. Žemės ūkio ir miškų mokslai – 2 premijos
2.5. Technikos mokslai – 2 premijos.
3. Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurse gali dalyvauti daktaro mokslo laipsnį turintys tyrėjai ir doktorantai.
4. Konkurse dalyvaujantys jaunieji mokslininkai daktaro mokslo laipsnį turi būti įgiję ne anksčiau kaip prieš 5-erius metus iki darbų pateikimo termino pabaigos (į šį laikotarpį neįskaitomos vaiko priežiūros atostogos).
5. Darbas gali būti individualus arba kolektyvinis (iki 3 autorių). Mokslinius darbus siūlo aukštųjų mokyklų fakultetų tarybos, institutų mokslo tarybos.
6. Mokslo institucija atrenka ir teikia konkursui ne daugiau darbų kaip skelbiama premijų pagal 2 punkte išvardytas mokslo sritis.
7. LMA organizuojamo Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams suteikiamas Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų premijos laureato vardas ir įteikiamas LMA premijos laureato diplomas bei piniginė premija. Premijuoti darbai negrąžinami.
8. Premijas konkurso tvarka skiria LMA komisija (toliau – Komisija), kurią nutarimu tvirtina LMA prezidiumas.
9. Premijų skyrimą tvirtina LMA prezidiumas.
10. Konkurso rezultatai skelbiami iki kovo 1 d.

II. DARBŲ PATEIKIMO KONKURSUI BENDRIEJI REIKALAVIMAI

LMA Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkursui pateikiami šie dokumentai:
11. Mokslinis darbas – publikacija (-os), rankraštis (-čiai) – atitinkantis pavidalo reikalavimus (1 priedas).
12. Aukštosios mokyklos fakulteto tarybos, instituto mokslo tarybos posėdžio protokolo išrašas, kuriame turi būti mokslinio darbo ir autoriaus (-ių) kūrybinio indėlio įvertinimai (2 priedas).
13. Žinios apie autorių (3 priedas).
14. Konkursui teikiamų mokslinių darbų sąrašas (4 priedas).
15. Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų moksliniai darbai pateikiami kaip nurodoma konkurso skelbime.

III. LMA SKELBIAMO JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ IR DOKTORANTŲ MOKSLINIŲ DARBŲ KONKURSO DARBAMS VERTINTI KOMISIJOS SUDARYMO TVARKA

16. Komisijos pateiktiems moksliniams darbams vertinti sudėtį LMA prezidiumui siūlo tvirtinti atitinkami mokslų skyriai pagal kuruojamas mokslų sritis:
1 Humanitarinių ir socialinių mokslų;
2 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų;
3 Biologijos, medicinos ir geomokslų;
4 Žemės ūkio ir miškų mokslų;
5 Technikos mokslų.
17. Kiekviena srities sekcija susideda ne mažiau kaip iš 5 narių: sekcijos pirmininko, sekcijos pirmininko pavaduotojo ir sekcijos narių.
18. Komisijos sudėtį nutarimu tvirtina ir prireikus keičia LMA prezidiumas.

IV. SEKCIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

19. Sekcijai vadovauja pirmininkas, o jo nesant – sekcijos pirmininko pavaduotojas.
20. Sekcijos veiklos forma yra posėdžiai.
21. Sekcijos sprendimai įforminami sekcijos posėdžių protokolais.
22. Sekcijos pirmininkas:
1. Planuoja ir organizuoja sekcijos darbą;
2. Šaukia sekcijos posėdžius ir jiems pirmininkauja, sudaro sekcijos posėdžių darbotvarkę;
3. Pasirašo sekcijos posėdžių protokolus, kitus dokumentus, susijusius su Komisijos veikla.
23. Sekcijos posėdžiai uždari.
24. Sekcijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 sekcijos narių.
25. Sekcijos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, privalo apie tai pranešti sekcijos pirmininkui.
26. Sekcija, įvertinusi pateiktų konkursui mokslinių darbų lygį, gali Komisijai siūlyti neskirti visų įsteigtų premijų.
27. Sekcija savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, taip pat šiais Nuostatais.
28. Sekcijos posėdžių protokolai yra konfidenciali Komisijos medžiaga, iki perduodant juos archyvui. Konkurso dokumentai ir laureatų darbai saugomi LMA archyve.

V. DARBŲ, PATEIKIAMŲ JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ IR DOKTORANTŲ MOKSLINIŲ DARBŲ KONKURSUI, EKSPERTIZĖ IR PREMIJŲ SKYRIMAS

29. Vertindami darbus Komisijos nariai turi atsižvelgti į jų originalumą, kompleksiškumą, baigtumą, praktinę vertę, autoriaus publikacijas Lietuvos ir užsienio žurnaluose.
30. LMA Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkursui pateikti darbai svarstomi sekcijos posėdžiuose. Posėdžiuose darbus pristato sekcijos pirmininkas ar jo pavedimu sekcijos narys.
31. Komisijos sprendimas dėl sekcijos siūlymo skirti Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso premijas priimamas atviru balsavimu. Premijuojami darbai, surinkę ne mažiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų. Sprendimą skirti premijas Komisija priima kasmet iki vasario 10 dienos.
32. Komisijos sprendimus skirti Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso premijas tvirtina LMA prezidiumas.
33. Sprendimai skirti premijas jauniesiems mokslininkams ir doktorantams už geriausius mokslinius darbus skelbiami Lietuvos mokslų akademijos interneto svetainėje.
34. Komisijos posėdyje svarstytiems ir vertiems premijų, bet nepremijuotiems darbams gali būti skiriami LMA pagyrimo raštai. Galutinį sprendimą dėl pagyrimo raštų įteikimo priima LMA prezidiumas pagal Komisijos rekomendacijas.
35. Premija, skiriama autorių kolektyvui, paskirstoma po lygiai kiekvienam premijuojamajam.
36. Premijos laureatas į šią premiją gali pretenduoti ne anksčiau kaip po 5 metų.Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin