5b52ec52ddf730841117c3a0894b7fb4.jpg

LMA konkursų nugalėtojai

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas, vadovaudamasis 2014 m. spalio 14 d. Nr. 36 nutarimu „Dėl LMA organizuojamų geriausių mokslinių darbų konkursų ir jų nuostatų“ ir jį patikslinančiais 2015 m. spalio 10 d. ir 2016 m. sausio 6 d. nutarimais, n u t a r i a

Remiantis konkurso rezultatais ir LMA vardinių premijų konkurso komisijos sprendimu, tvirtinti jos siūlymus skirti 2016 m. LMA vardines premijas:

Vinco Krėvės-Mickevičiaus (literatūra) – doc. dr. Brigitai Speičytei už mokslo darbų ciklą „XIX amžiaus Lietuvos literatūros istorijos tyrimai“ (pateikė Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto taryba).

Jono Kriščiūno (žemės ūkio mokslai) – dr. Violetai Juškienei, dr. Raimondui Leikui, dr. Remigijui Juškai, dr. Robertui Juodkai už mokslo darbų ciklą „Žemės ūkio gyvūnų laikymo būdų poveikio aplinkai tyrimai ir padidintos biologinės vertės gyvūninės produkcijos kūrimas“ (pateikė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės instituto taryba).

Kazimiero Simonavičiaus (mechanika) – prof. habil. dr. Marijonui Bogdevičiui už mokslinį darbą „Dinaminių ir hidrodinaminių procesų, vykstančių transporto technologinėse sistemose, tyrimai“ (pateikė Vilniaus Gedimino technikos universitetas).

Algirdo Žukausko (šiluminė fizika ir energetika) – dr. Sigitui Rimkevičiui, dr. Egidijui Urbonavičiui, dr. Mantui Povilaičiui už mokslo darbų ciklą „Branduolinių jėgainių apsauginiuose kiautuose vykstančių vandenilio pernašos ir degimo procesų tyrimai“ (pateikė Lietuvos energetikos institutas).Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas, vadovaudamasis 2014 m. spalio 14 d. Nr. 36 nutarimu „Dėl LMA organizuojamų geriausių mokslinių darbų konkursų ir jų nuostatų“ ir jį patikslinančiais 2015 m. spalio 10 d. ir 2016 m. sausio 6 d. nutarimais, remiantis konkurso rezultatais ir LMA mokslų skyrių teikimu, n u t a r i a:
1. Skirti 2016 m. LMA premijas jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams.
2. Apdovanoti LMA pagyrimo raštais jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso dalyvius.

Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius
1. Dr. Gražinai Sviderskytei (Vilniaus universitetas) už mokslinį darbą „Stepono Dariaus ir Stasio Girėno byla: istorinis vystymasis, traktuotė, naratyvo kaita“.
2. Dr. Aistei Kučinskienei (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) už mokslinį darbą „Juozo Tumo-Vaižganto epistolinis diskursas“.
LMA pagyrimo raštus įteikti jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso dalyviams:
1. Dr. Oksanai Palekienei (Kauno technologijos universitetas) už mokslinį darbą „Regionų atsparumo ekonominiams šokams vertinimas“.
2. Dr. Jekaterinai Navickei (Vilniaus universitetas) už mokslinį darbą „Piniginių socialinių išmokų vaidmuo mažinant skurdą Lietuvoje: disciplinuoti, perskirstyti, įtraukti, investuoti“.

Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius
1. Doktorantui Daliui Ratautui (Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centras) už darbą „Aukšto efektyvumo fermentiniai elektrodai biokuro elementams“.
2. Dr. Jevgenijui Chmeliovui ir dr. Andriui Gelžiniui (Vilniaus universitetas) už darbą „Sužadinimo energijos dinamika ir savireguliacijos mechanizmai fotosintezinėse sistemose“.

Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius
1. Dr. Šarūnui Skuodžiui (Vilniaus Gedimino technikos universitetas) „Grunto savybių kaitos įvertinimas ir jos įtaka prognozuojant pagrindo elgseną“.
2. Dr. Ritai Žiegytei (Gamtos tyrimų centras) už darbą „The experimental study of malaria and related blood parasites: determination vectors and pathology caused in the vectors“.
LMA pagyrimo raštą įteikti jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso dalyvei dr. Alinai Kuzminienei (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas) už mokslinį darbą „Gerklų plokščiųjų ląstelių karcinomos ir gerklų papilomos biologinės išraiškos viščiuko embriono chorioalantojinėje membranoje“.

Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius
1. Dr. Dianai Marčiulynienei (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų institutas) už mokslinį darbą „Grybo Hymenoscyphus fraxineus skirtingos kilmės populiacijų savybės ir paprastojo uosio jautrumas ligos sukėlėjui“.
2. Dr. Neringai Rasiukevičiūtei (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas) už mokslinį darbą „Braškių ir svogūnų puvinių sukėlėjų Botrytis spp. genetinė ir fenotipinė įvairovė, ligų prognozavimas ir kontrolė“.
LMA pagyrimo raštą įteikti jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso dalyvei dr. Kristinai Amalevičiūtei (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas) už mokslinį darbą „Sekliojo žemapelkės durpžemio (Pachiterric histosol) savybių pokyčiai dėl skirtingo naudojimo ir renatūralizacijos“.

Technikos mokslų skyrius
1. Dr. Tadui Prasauskui (Kauno technologijos universitetas) už mokslinį darbą „Gyvenamosios aplinkos oro kokybė, užterštumo mažinimas ir valdymas pažangiosiomis technologijomis“.
2. Dr. Andriui Tamošiūnui (Lietuvos energetikos institutas) už mokslinį darbą „Termohidrodinaminių procesų tyrimas vandens garo plazmoje ir jos taikymas organinių medžiagų konversijai“.
Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas, vadovaudamasis 2014 m. spalio 14 d. Nr. 36 nutarimu „Dėl LMA organizuojamų geriausių mokslinių darbų konkursų ir jų nuostatų“ ir jį patikslinančiais 2015 m. spalio 10 d. ir 2016 m. sausio 6 d. nutarimais, remiantis konkurso rezultatais ir LMA mokslų skyrių teikimu, n u t a r i a:
1. Skirti 2016 m. LMA premijas aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams.
2. Apdovanoti pagyrimo raštais aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso dalyvius.

Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius
1. Bakalaurui Mariui Debesiui (Vilniaus universitetas) už mokslinį darbą „Seniūnų institutas Lietuvoje 1918–1940 m.: veiklos galios ir jų raiška“ (darbo vadovas doc. Saulius Kaubrys).
2. Magistrui Andriui Januškevičiui (Kauno technologijos universitetas) už mokslinį darbą „Euro įvedimo įtaka Lietuvos ekonomikai“ (darbo vadovė prof. dr. Gražina Startienė).
3. Bakalaurei Ievai Senkutei (Kauno technologijos universitetas) už mokslinį darbą „Pabėgėlių konceptualizacija naujųjų medijų diskurse: Lietuva, Jungtinė Karalystė ir JAV“ (darbo vadovė doc. dr. Saulė Petronienė).
Įteikti LMA pagyrimo raštus aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursų dalyviams:
1. Magistrei Austėjai Kažemekaitytei (Vytauto Didžiojo universitetas) už mokslinį darbą „Mokesčių mokėtojų elgsena: mokestinių prievolių vykdymo vertinimas Europos Sąjungos valstybėse“ (darbo vadovė prof. dr. Violeta Pukelienė).
2. Magistrei (doktorantei) Viktorijai Rabikauskaitei (Vilniaus universitetas) už mokslinį darbą „Kompleksinis Lietuvos II pakopos pensijų fondų vertinimas remiantis daugiakriterinio vertinimo metodais“ (darbo vadovas dr. Egidijus Bikas).
3. Magistrei Eivinai Staniulytei (Vilniaus Gedimino technikos universitetas) už mokslinį darbą „Holivudo komercinio kino analizė: sąsajos tarp vartotojų visuomenės, kasdienybės sąrangos ir filmų populiarumo“ (darbo vadovas prof. dr. Tomas Kačerauskas).

Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius
1. Magistrui Ernestui Kasparavičiui (Kauno technologijos universitetas) už mokslinį darbą „Teigiamus krūvininkus pernešančių organinių puslaidininkių su inkariniais piridino ir fosfonrūgšties fragmentais sintezė ir tyrimas“ (darbo vadovas doc. dr. Tadas Malinauskas).
2. Magistrantei Domantei Niūniavaitei (Kauno technologijos universitetas) už mokslinį darbą „α-C2S hidrato chemosorbcinės savybės“ (darbo vadovas prof. dr. Kęstutis Baltakys).
3. Magistrantams Editai Kizinevič ir Jonui Sprindžiui (Vilniaus universitetas) už mokslinį darbą „Randomly stopped sums with consistently varying distributions“ (darbo vadovas prof. dr. Jonas Šiaulys).

Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius
1. Magistrei Indrei Valiulytei (Vytauto Didžiojo universitetas) už mokslinį darbą „Molekulinių žymenų paieška hipofizės adenomose taikant NDRG2 ir STAT3 promotorinių sekų metilinimo ir raiškos tyrimus“ (darbo vadovė dr. Paulina Vaitkienė).
2. Magistrui Egidijui Šimoliūnui (Vilniaus universitetas) už mokslinį darbą „Parvoviruso B19 kapsidės baltymo VP1 unikalaus regiono poveikio endotelinėms ląstelėms tyrimas“ (darbo vadovas dr. Julijus Bogomolovas).
3. Magistrei Dominykai Dapkutei (Vilniaus universitetas) už mokslinį darbą „Kvantinių taškų poveikis mezenchiminėms kamieninėms ląstelėms“ (darbo vadovai prof. Ričardas Rotomskis ir dr. Simona Steponkienė).
Įteikti LMA pagyrimo raštus aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso dalyvėms magistrantėms Linai Bračkutei ir Romenai Bulzgytei (Vilniaus universitetas) už mokslinį darbą „Attractiveness of the whole female face and different facial features: ratings performed by young males“ (darbo vadovė prof. dr. Janina Tutkuvienė).

Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius
1. Magistrei (doktorantei) Neringai Juškevičiūtei (Aleksandro Stulginskio universitetas) už mokslinį darbą „Varroa Destructor erkių kontrolė bičių šeimose panaudojant traninius perus“ (darbo vadovas doc. dr. Algirdas Amšiejus).
2. Magistrui (doktorantui) Benui Šilinskui (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras) už mokslinį darbą „Paprastosios eglės (Picea abies (L.) H. Karst.) medienos tampros modulio ir mechaninių medienos savybių tarpusavio ryšio analizė“ (darbo vadovas dr. Marius Aleinikovas).
3. Magistrui Raimondui Juzikiui (Aleksandro Stulginskio universitetas) už mokslinį darbą „Raseinių miškų urėdijos pagrindinių miško kirtimų būdų raidos ir kokybės analizė“ (darbo vadovė doc. dr. Janina Šepetienė).

Technikos mokslų skyrius
1. Magistrui (doktorantui) Pauliui Skačkauskui (Vilniaus Gedimino technikos universitetas) už mokslinį darbą „Amortizatoriaus konstrukcijos įtaka slopinimo charakteristikoms“ (darbo vadovas doc. dr. Vaidas Vadluga).
2. Magistrui (doktorantui) Linui Jonušauskui ir studentui Edvinui Skliutui (Vilniaus universitetas) už mokslinį darbą „Optinio 3D mikro- ir nanospausdinimo vystymas medžiagų tobulinimo kryptimi“ (darbo vadovas dr. Mangirdas Malinauskas).
3. Magistrantei Birutei Paliakaitei (Kauno technologijos universitetas) už mokslinį darbą „Arterijų būklės vertinimas kūno kompozicijos svarstyklėmis“ (darbo vadovas prof. dr. Vaidotas Marozas).

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin