5b52ec52ddf730841117c3a0894b7fb4.jpg

LMA jaunųjų mokslininkų stipendijų skyrimo nuostatai

1. Šie nuostatai nustato Lietuvos mokslų akademijos (toliau – Akademija) stipendijų jauniesiems mokslininkams (toliau – stipendijos) paskirtį, dydį ir bendruosius skyrimo principus.
2. Stipendijos skiriamos mokslininkams, mokslo laipsnį įgijusiems ne anksčiau kaip prieš 5-erius metus (į šį laikotarpį neįskaitomos vaiko priežiūros atostogos), jų vykdomiems aktualiems moksliniams tyrimams remti.
3. Stipendijos skiriamos kasmet Akademijos prezidiumo nustatytu laiku.
4. Stipendijomis siekiama:
   4.1. skatinti jaunųjų mokslininkų mokslinę kūrybinę veiklą;
   4.2. remti talentingų jaunųjų mokslininkų tiriamuosius darbus;
   4.3. skatinti jaunųjų mokslininkų kūrybinę konkurenciją.
5. Stipendija yra 6 bazinių socialinių išmokų dydžio, skiriama kartą per mėnesį vienerius metus.
6. Stipendijos skiriamos konkursu.
7. Akademija kasmet viešai skelbia Akademijos interneto svetainėje, spaudoje ir siunčia informaciją mokslo ir studijų institucijoms apie skiriamų stipendijų skaičių, paraiškų jaunųjų mokslininkų stipendijai gauti bei kitų dokumentų pateikimo ir konkurso kriterijus, vykdymo terminus, organizavimo tvarką.
8. Paraiškas Akademijai dėl kandidatų stipendijai gauti teikia mokslo ir studijų institucijos. Savo kandidatūras gali iškelti ir patys mokslininkai, pateikę paraišką stipendijai gauti. Paraiškos formoje turi būti nurodytas vykdomos temos pavadinimas ir numatomų vykdyti mokslinių tyrimų planai.
9. Kandidatas stipendijai gauti turi:
   9.1. būti Lietuvos Respublikos pilietis;
   9.2. turėti mokslo daktaro laipsnį.
10. Akademijos prezidiumas mokslų skyrių teikimu atskiroms mokslų sritims sudaro Ekspertų komisijas paraiškoms vertinti, Paraiškų ekspertizę organizuoja ir siūlymus dėl stipendijos teikia Akademijos mokslų skyriai ir juose sudarytos ekspertų komisijos. Ekspertų komisija vertina kiekvieną paraišką užpildydama Ekspertinio vertinimo formą, kurią tvirtina Akademijos prezidiumas. Ekspertų komisija, vertindama paraiškas, ekspertus gali pasitelkti iš savo ir kitų Akademijos mokslų skyrių narių. Ekspertų komisija sprendimus priima atviru balsavimu. Ekspertų komisijos narys, dirbantis toje pačioje mokslo ir studijų institucijoje kaip ir kandidatas stipendijai gauti, sprendimo priėmime nedalyvauja. Ekspertų komisijos posėdžiai protokoluojami. Stipendijas, remdamasis mokslų skyrių ekspertų komisijų siūlymais, skiria Akademijos prezidiumas.
11. Ne vėliau kaip per mėnesį nuo paskutinės stipendijos išmokos išmokėjimo dienos stipendininkas turi pateikti Akademijos prezidiumui mokslinės veiklos, kuriai remti ir skatinti skirta stipendija, ataskaitą. Stipendininkų ataskaitas įvertina stipendininkus rekomendavusios Akademijos mokslų skyrių ekspertų komisijos. Ataskaita (iki 7 tūkst. spaudos ženklų) rašoma laisva forma, remiantis paraiškoje teiktu mokslinių tyrimų planu.
12. Asmuo, kuriam jau buvo skirta stipendija, pakartotinai pretenduoti gauti stipendiją naujiems tyrimams vykdyti gali tik po 2 metų ir tuo atveju, jeigu šios tvarkos 11 punkte nurodytu laiku pateikta ataskaita teigiamai įvertinta atitinkamoje Akademijos mokslų skyrių ekspertų komisijoje.
13. Stipendijos mokslininkams skiriamos ir mokamos nepriklausomai nuo kitų piniginių išmokų, tačiau planuojami paraiškoje tyrimai negali būti papildomai finansuojami ES arba ne ES valstybių institucijų lėšomis.
14. Stipendijų mokėjimas nutraukiamas, jeigu:
   14.1. mokslininkas atsisakė (neteko) Lietuvos Respublikos pilietybės;
   14.2. mokslininkas išvyko dirbti į užsienį;
   14.3. mokslininkas nutraukė mokslinę veiklą;
   14.4. atsirado kitų priežasčių.
15. Stipendijos mokėjimas nutraukiamas Akademijos prezidiumo sprendimu. Apie tai informuojamas stipendininkas.

Patvirtinta LMA prezidiumo 2016 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 21

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin