5b52ec52ddf730841117c3a0894b7fb4.jpg

Nauji LMA tikrieji nariai Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriuje

Vytautas Ruzgas (agronomija)
Gimimo data
1951 m. sausio 1 d.
Mokslinės veiklos sritys
Žieminių kviečių ir rugių selekcija; žieminių kviečių grūdų kokybės, atsparumo abiotinias ir biotiniams stresams tyrimai.
Darbovietės ir pareigos
Nuo 1990 m. dirba dabartiniame Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) Žemdirbystės institute. Nuo 1990 m. gegužės mėn. Javų selekcijos ir pirminės sėklininkystės skyriaus vedėjas, nuo 1996 m. birželio mėn. Žemdirbystės instituto direktoriaus pavaduotojas, Augalų selekcijos centro vadovas, Javų selekcijos skyriaus vedėjas, nuo 2009 m. rugsėjo mėn. Žemdirbystės instituto direktoriaus pavaduotojas selekcijai, vyriausiasis mokslo darbuotojas, nuo 2011 m. balandžio mėn. Žemdirbystės instituto direktorius, vyriausiais mokslo darbuotojas, nuo 2016 m. sausio mėn. vyriausiais mokslo darbuotojas
Moksliniai vardai ir laipsniai
Žemės ūkio mokslų kandidatas (1986), biomedicinos mokslų daktaras (1993), habilitacijos procedūra (2007), docentas (2005).
Mokslinio pripažinimo lygis
4 monografijų ir specializuotų žinynų autorius ir bendraautoris, paskelbė 19 mokslinių straipsnių leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indėką Mokslinės informacijos bazėje „Isi Web of Science“ (su citavimo rodikliu), sukurta 19 naujų augalų veislių, paskelbtas 21 straipsnis leidiniuose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto bazėse „ISI Thomson Scientific Master List“, 30 straipsnių leidiniuose, referuojamuose kitose tarptautinėse duomenų bazėse, 19 straipsnių recenzuojamuose mokslo leidiniuose, 46 – kituose mokslo leidiniuose. Parengta 19 rekomendacijų žemės ūkio plėtrai ir mokslinės ataskaitos, paruošta 19 įstatymų projektų, normatyvinių dokumentų. Skaityti 5 kviestiniai pranešimai tarptautinėse mokslinėse konferencijose. Parengė du mokslo daktarus, daugiau kaip 30 disertacijų oponentas, gynimo tarybos, komiteto narys.
2011 m. Lietuvos mokslo premijos laureatas (kartu su bendraautoriais); 2014 m. apdovanotas Baltijos asamblėjos medaliu už trijų Baltijos tautų vienybės rėmimą ir bendradarbiavimą.
Organizacinė veikla ir žinių sklaida
Nuo 1990 m. iki šio Žemdirbystės instituto vykdomų selekcinių bei genofondo plėtros programų vadovas ir vykdytojas, dirbta 7 tarptautiniuose projektuose, 23 užsakomųjų mokslinių tiriamųjų darbų/ programų vadovu ir vykdytoju. Žurnalo „Žemdirbystė-Agriculture“ redakcinės kolegijos narys. Parašyti 66 straipsniai populiariuose profesiniuose leidiniuose, išleistos 4 brošiūros, perskaitytos 144 viešos paskaitos žemės ūkio specialistams.
Numatomas įnašas vykdant LMA misiją
Prisidėti prie žemės ūkio mokslo kokybės gerinimo, skatinti žemės ūkio šakos mokslininkų kompetenciją ir konkurencingumą, dalyvauti ekspertinėje veikloje, mokslo politikos formavime, žemės ūkio mokslo reprezentavime bei mokslo populiarinime.

Prof. Alfas Pliūra (miškotyra)
Gimimo data
1956 m. spalio 13 d.
Mokslinės veiklos sritys
Lapuočių miško medžių populiacinė, kiekybinė ir ekologinė genetika, miško medžių selekcija.
Darbovietės ir pareigos
Nuo 1986 m. dirba dabartiniame Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) Miškų institutine, nuo 2015 m. Miško genetikos ir selekcijos skyriaus vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigose, nuo 2005 m. dirba dabartiniame Aleksandro Stulginskio universitete - nepagrindinė darbovietė.
Moksliniai vardai ir laipsniai
Agrarinių mokslų daktaras (1993), habilitacijos procedūra (2009), profesorius (2010)
Mokslinio pripažinimo lygis
Kartu su bendraautoriais parengė tarptautinę kolektyvinę monografiją Forest Tree Breeding in Europe (2013) taip pat yra Lietuvoje išleistų 9 monografijų, knygų autorius ir bendraautoris. Paskelbė 17 mokslinių straipsnių periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį Thomson Reuters Web of Knowledge duomenų bazėje, 6 mokslinius straipsnius periodiniuose mokslo leidiniuose, įtrauktuose į Thomson Reuters WoS duomenų bazės Pagrindinių leidinių sąrašą (Master Journal List), bet neturinčių cituojamumo rodiklio, 27 mokslinius straipsnius moksliniuose periodiniuose leidiniuose, įtrauktuose į tarptautines duomenų bazes. Publikuota 12 mokslinių straipsnių kituose moksliniuose leidiniuose. Parengė 15 leidinių, skirtų mokymui ir studijoms, 10 mokslinių-metodinių leidinių ir rekomendacijų. Skaitė 11 kviestinių pranešimų mokslinėse konferencijose. 2009 m. Lietuvos mokslo premijos laureatas (su bendraautoriais). Mokslo darbų citavimo parametrai: Thomson Reuters WoS ir Scopus: h-indeksas - 7, citavimų - 235, Google Scholar: h-indeksas - 10, citavimų - 481.
Dalyvauja kuriant inovatyvius produktus – atrenkant miško medžių rūšių genotipus, kurie plačiai naudojami miško sėklininkystėje. Lietuvoje. Parengė du mokslo daktarus, dar du rengiami. Dalyvauja Lietuvos ir užsienio doktorantūros komitetų/komisijų darbe. Dirbo mokslinį darbą Švedijos (2001) ir Kanados (2003-2005) universitetuose. Dalyvauja vykdant 7 ES Bendrosios programos ir kitus tarptautinius mokslinius projektus, 7 Nacionalinių mokslo programų ir kitus projektus, 19 valstybinių institucijų užsakomųjų darbų, 5 šalies ir užsienio ūkio subjektų užsakomuosius darbus.
Organizacinė veikla ir žinių sklaida
Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant integruoto mokslo, studijų ir verslo centro Slėnio Nemunas Miškų sektoriaus tyrimų, studijų ir plėtros centro Plantacinės miškininkystės laboratorijos klimatinių kamerų statybos ir mokslinės įrangos komplektacijos projektą.Tarptautinio mokslo žurnalo „Baltic Forestry“ vyriausiasis redaktorius, mokslo žurnalo „Miškininkystė“ redkolegijos narys. Dalyvauja konferencijų organizacinių komitetų darbe. Parengė 14 mokslo populiarinimo straipsnių, skaitė 5 viešas paskaitas specialistams, verslo atstovams bei visuomenei. Dalyvauja tarptautinėse ir nacionalinėse mokslo ir kitose komisijose ir komitetuose, tai pat tarptautinių projektų paraiškų ir ataskaitų ekspertiniame darbe.
Numatomas įnašas vykdant LMA misiją
Prisidėti prie mokslininkų mokslinės ir ekspertinės kompetencijos stiprinimo, siekiant integruoti šalies mokslą į ES mokslinių tyrimų erdvę; doktorantūros tobulinimo pilnai pereinant prie tarptautinės sistemos; mokslo politikos formavimo; mokslo ir studijų informacinio aprūpinimo vystymo; mokslo žurnalų leidybos ir elektroninio prieinamumo tobulinimo; naujausių tyrimų rezultatų integravimo į universitetines studijas plėtros; intelektinės nuosavybės ir mokslinės etikos užtikrinimo tobulinimo; konferencijų, seminarų ir mokslo dienų organizavimo miškų žinybos vadovams ir specialistams bei plačiajai visuomenei.

Arvydas Povilaitis (žemės ūkio inžinerija)
Gimimo data, vieta:
1965 m. sausio 11 d., Kauno r.
Mokslinės veiklos sritys:
Vandens išteklių inžinerija; drenuotų žemės ūkio plotų hidrologija; gamtinių ir antropogeninių veiksnių sąveikos dėsningumų tyrimai vertinant paviršinių vandens telkinių kiekybinius ir kokybinius parametrus; matematinio modeliavimo metodai hidrologijoje ir vandens inžinerijoje.
Darbovietės ir pareigos:
Nuo 1993 m. dirba dabartiniame Aleksandro Stulginskio universitete. 2003-2004 m. buvo Melioracijos katedros vedėjas, docentas; 2004-2005 m. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto mokslo prodekanas; 2008-2012 m. Vandentvarkos katedros profesorius; nuo 2012 m. ASU Vandens išteklių inžinerijos instituto direktorius, profesorius.
Moksliniai vardai ir laipsniai:
Technikos mokslų daktaras (1993); docentas (1995); habilitacijos procedūra (2008); profesorius (2008).
Mokslinio pripažinimo lygis:
3 monografijų – iš jų 2 - tarptautinės, vieno žinyno ir dviejų knygų autorius ir bendraautoris. Paskelbė 106 mokslines publikacijas, iš jų 17 mokslinių straipsnių periodiniuose leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact factor) Thomson Reuters Web of Science (WoS) duomenų bazėje; 5 moksliniai straipsniai periodiniuose leidiniuose, įtrauktuose į Thomson Reuters WoS duomenų bazės pagrindinių leidinių sąrašą be citavimo rodiklio; 22 moksliniai straipsniai periodiniuose leidiniuose, įtrauktuose į tarptautines mokslo duomenų bazes; 6 leidiniai skirti mokymui ir studijoms; 5 moksliniai-metodiniai leidiniai ir rekomendacijos. Darbų cituojamumo h-indeksas Thomson Reuters WoS ir Scopus – 5.
Skaitė 2 kviestinius pranešimus tarptautinėse mokslinėse konferencijose užsienyje. Yra 2010 ir 2015 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto/Aleksandro Stulginskio universiteto mokslo premijų laureatas. Vadovavo kuriant melioracijos įrenginių (statinių) apskaitos duomenų skaitmeninės bazės geografinių informacinių sistemų pagrindimu (MelGIS) metodiką, kuri šiuo metu naudojama VĮ „Valstybės žemės fondas“ darbe.
Parengė (vadovas ir mokslinis konsultantas) 5 mokslų daktarus (vienas jų – užsienio pilietis), šiuo metu vadovauja 2 doktorantams. Yra jungtinės KTU, ASU ir LEI Aplinkos inžinerijos mokslo krypties doktorantūros komiteto narys. Aktyviai dalyvauja moksliniuose projektuose Lietuvoje ir užsienyje. Vykdė tyrimus Norvegijoje ir Švedijoje. Stažavosi JAV, Nyderlandų, Izraelio ir Skandinavijos šalių mokslo centruose. Per paskutinius 10 metų vykdė 7 tarptautinius ir nacionalinius mokslinius projektus.
Organizacinė veikla ir žinių sklaida:
Vadovauja Lietuvos mokslų akademijos Vandens problemų tarybai. 2006-2010 m. buvo Šiaurės šalių hidrologų sąjungos viceprezidentas. Aktyviai prisidėjo kuriant ir plėtojant mokslo slėnio „Nemunas“ laboratorijų infrastruktūrą. Dalyvauja tarptautinių mokslinių konferencijų mokslinių komitetų veikloje. Yra tarptautinio periodinio recenzuojamojo mokslo žurnalo „Journal of Water Security“ vyr. redaktoriaus pavaduotojas bei kitų žurnalų redkolegijų narys, UNESCO IHP nacionalinis koordinatorius. Publikavo 22 straipsnius mokslo populiarinimo leidiniuose ir viešoje spaudoje, skaitė 15 viešų paskaitų.
Numatomas įnašas vykdant LMA misiją:
Stiprinti Lietuvos mokslo plėtrą ir prestižą; telkti žemės ūkio ir kitų mokslų Lietuvos ir užsienio šalių partnerius glaudesniam bendradarbiavimui ir visokeriopai skatinti tarpdisciplininius tyrimus; siekti kuo didesnio mokslo, studijų ir verslo bendradarbiavimo; kelti studijų lygį naujausių mokslo pasiekimų pagrindu; skatinti jaunimą domėtis moksline veikla, didinti jų motyvaciją studijuoti doktorantūroje; sudaryti kuo palankesnes sąlygas atlikti aukšto lygio mokslinius tyrimus Lietuvoje; plėtoti LMA ekspertinį vaidmenį; viešinti LMA veiklą ir žinomumą visuomenėje, propaguoti mokslinių pasiekimų naudą šalies ekonomikai ir visuomenės gerovei; kelti, diskutuoti ir spręsti problemas vandens sektoriuje, siūlyti naujoves, teikti argumentuotus ir pagrįstus siūlymus bei rekomendacijas sprendimų priėmėjams.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin