Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
5b52ec52ddf730841117c3a0894b7fb4.jpg

„Lietuvos tikslas“ - pasiūlymai dėl Lietuvos strateginio tikslo suformulavimo

PROJEKTO TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

Darbo grupei iškeltas tikslas – išanalizavus Valstybės pažangos tarybos parengtos Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtintos 2012-05-15 LR Seimo posėdyje, bei kitų susijusių dokumentų privalumus ir trūkumus, nustačius esmines šalies ekonomines ir socialines problemas, taip pat tikėtinas svarbiausias ateities grėsmes bei iššūkius, atlikus visuomenės apklausą, pateikti siūlymus dėl galimo Lietuvos plėtros strateginio tikslo laikotarpiui iki 2030 metų.

Strateginis tikslas apibrėžtas kaip būtinybė visuomenei vieningai siekti spartesnės ekonominės, socialinės, kultūros pažangos ir darnos, suvokiant globalius ar nacionalinius iššūkius ir kuo efektyviau realizuojant galimybes. Teikdama siūlymus dėl strateginio tikslo, vertindama esantį ir ateities potencialą bei galimybes, grupė vadovavosi šioms nuostatomis:
- Siekiant suburti Lietuvos visuomenę, būtina atrasti daugumai priimtiną ir patrauklų, vienijantį tikslą;
- Lietuvą, jos visuomenę ir ekonomiką veikia neigiamos pasaulinės tendencijos, kurias reikia įvertinti, nustatyti grėsmes;
- Būtina pasiūlyti konkrečias priemones (veiksmų planą), padedančias įgyvendinti strateginį tikslą.

Tyrėjų ir diskusijų dalyvių sąrašas parengtas, siekiant didesnio tarpdalykiškumo ir glaudesnės įvairių sričių ekspertų sąveikos. Šiuolaikinės įvairių pasaulio šalių, taip pat ir Lietuvos problemos dažniausiai nėra vienalytės, tad ir sprendimų paieškoje turėtų dalyvauti įvairių sričių – verslo, humanitarinių ir socialinių mokslų, kultūros, teisės ir kiti specialistai. Ekspertai buvo parinkti, atsižvelgiant į jų svarų profesinį indėlį, aktyvią visuomeninę veiklą. Todėl dalyvių sąraše yra ir LMA tikrieji nariai, visuomenės veikėjai (pvz., Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariai), sėkmingai veikiančių verslo kompanijų vadovai, filosofai, sociologai, teisininkai, pedagogai ir t. t. Deja, ne visi kviestieji asmenys galėjo dalyvauti šiose diskusijoje dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių. Tačiau pavyko suburti gana įvairią kvalifikuotų specialistų grupę, kad jų siūlymai bei įžvalgos būtų vertingi ir skatintų tolesnę diskusiją, įtraukiant į ją ir visuomenę, politikus, savivaldos atstovus.

Atsižvelgdama į atliktą analizę ir diskusijų rezultatus, ekspertų grupės pagal šešias diskusijų temas (Pasitikėjimas, Tapatumas, Išsilavinimas, Ekonomika, IšmintisDemografija) pateikė siūlymų, kuriuos įgyvendinant galima ateityje tikėtis proveržio valstybės pažangos srityje, sutelkus įvairių sričių specialistus, politikus bei visuomenę.

Rengiant šį dokumentą, formuojant diskusijų grupes buvo siekiama įvardyti problemiškiausias sritis. Remtasi tarptautinėmis tendencijomis, įvairiuose dokumentuose apibrėžtais nacionaliniais iššūkiais, pavyzdžiui, ilgalaikių Lietuvos iššūkių sąrašu, pateiktu tarptautinės ekspertų grupės 2013-06-27 „Pasiūlymuose dėl Lietuvos sumanios specializacijos prioritetinių krypčių“.

ATSISIŲSTI DOKUMENTĄDetaliau apie "Lietuvos tikslas" metu atliktus tyrimus, analizes, vertinimus,
vykusias diskusijas bei išvadas


Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ analizė ir vertinimas“
Lietuvos gyventojų nuomonės dėl Lietuvos tikslo tyrimas
Apskritojo stalo diskusijų temos
„Lietuvos tikslas“ išvados


VIDEO MEDŽIAGA


FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin

Dalyvaukite diskusijoje

Post comment as a guest

0
  • No comments found